0512 34 12 74

Fides

Hercertificering 26 januari 2018

Fides

Wat is Fides?

Fides werkt met kinderen, jongeren en volwassenen aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden, zodat zij durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en zich zo beter staande kunnen houden in een steeds veranderende wereld. Het team heeft in een teamcursus, én samen met de leerlingen, geleerd over en gewerkt met Fides, onder leiding van Engbert Braam van Fides Noord. De Frissel ontving in 2015 het Fides-certificaat. Om de twee jaar wordt gecontroleerd of De Frissel zich nog steeds houdt aan de gemaakte afspraken. In januari 2018 is de school opnieuw gehercertificeerd.

Waarom Fides

Het aanleren van sociale vaardigheden en werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is iets wat je niet precies in een methode kunt vangen én ook niet een vaste plek kunt geven in het lesrooster. Sociale aaardigheden/sociaal-emotionele ontwikkeling is iets wat alle dagen én ieder moment een rol speelt. Fides is dan ook niet een methode maar een werkwijze die op elk moment van de dag ingezet kan worden. We spreken met z’n allen dezelfde (Fides-)taal, leerlingen, leerkrachten én ouders. Bovenstaande is voor ons de reden geweest om te kiezen voor Fides.

Wat is Fides

‘Fides’ betekent ‘vertrouwen’. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De Fides-werkwijze wil via praktische en zichtbare symbolen inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen.

SWS De Frissel en Fides

Het team heeft in een teamcursus geleerd over en gewerkt met Fides, onder leiding van Engbert Braam van Fides Noord. Naast de genoemde teamcursus hebben enkele groepen een aantal sessies meegemaakt onder leiding van Engbert waarin ze vertrouwd werden gemaakt met de werkwijze en symbolen van Fides.

Borging van Fides op De Frissel

Om er voor te zorgen dat Fides actueel blijft op De Frissel zijn er een aantal afspraken gemaakt:

 • Bij de intakegesprekken met de ouders van nieuwe leerlingen zal er informatie rond Fides verstrekt worden (korte uitleg).
 • In iedere groepsmap zit een uitleg over de werkwijze van Fides + verklaring van de symbolen. Iedere nieuwe collega zal het boek ‘Ik maak me Sterk, Fides’ lezen.
 • Ook in de schoolgids en op de website is informatie over Fides te vinden. Bij de informatieavonden, aan het begin van ieder schooljaar, zal Fides ook ter sprake gebracht worden.
 • In de groepen 1 tot en met 3 zullen in elk geval de ballon, de sleutels, de dominostenen en het kastje ojee-oké aan de orde komen.
 • Vanaf groep 4 zullen alle symbolen besproken worden en zal er mee gewerkt worden.
 • Vanaf groep 4 kan maandelijks een symbool centraal staan, welke dat dan zal zijn zal ook afhangen van wat er op dát moment speelt in de groep.
 • De symbolen zijn zichtbaar in iedere klas.
 • In de school hebben de symbolen een goed zichtbare plek in de vitrinekast in de gemeenschapsruimte en in elke klas.
 • Fides is een onderdeel van de groepsoverdracht en zal ook ter sprake komen bij de groepsbespreking (bij de laatste groepsbespreking van het jaar).
 • Fides wordt elk jaar geëvalueerd.
 • De coördinator van het actieplan sociaal-emotionele ontwikkeling zorgt voor borging van het gebruik van Fides.
 • Er zijn mogelijkheden om extra trainingen te geven aan groepen of individuele leerlingen of op een ouderavond.
 • Het zgn. ouderboekje ligt bij de directie. Nieuwe ouders krijgen dit boekje bij aanmelding cadeau van de school.

Wat gebruiken we nog meer op De Frissel...

Naast het gebruik en de inzet van de Fides symbolen gebruiken we het KiVa programma. Dit is een preventief programma dat uitgaat van het voorkomen en tegengaan van pesten. KiVa is een schoolbreed programma dat wordt ingezet in alle groepen. In de school zijn er leerkrachten die getraind zijn om met het KiVa programma te werken. Kiva gaat daarbij vooral uit van het voorkomen van pesten. KiVa traint leerkrachten in het geven van de Kiva-lessen aan de eigen klas. De lessen zijn gericht op het preventief werken aan groepsvorming en het bieden van een veilige leeromgeving. Er zijn 10 thema’s waarover per thema meerdere lessen gegeven kunnen worden.

Aan het begin van het schooljaar wordt er in een teamvergadering besproken wat het betekent om KiVa school te zijn. Daarnaast wordt ook aan het begin van het jaar het overige personeel, de contactpersoon, de MR en schoolcommissie hierover ingelicht.

Naast de preventieve aanpak voor alle leerlingen zijn er concrete maatregelen om pestincidenten op te lossen als het zich voordoet. Hiervoor is er de steungroep aanpak, Deze steungroep is er voor de leerling die gepest wordt of niet goed in de groep ligt.

Mocht dit nog niet tot het gewenste resultaat leiden dan zal er gebruik gemaakt worden van de herstelaanpak waarin leerlingen uit elke geleding onder begeleiding van een Kiva teamlid een concreet plan schrijven om hun gedrag te veranderen.