0512 34 12 74
Ondersteuningsstructuur
100%
min
128%

Ondersteuningsstructuur

Ondersteuningsstructuur op de Frissel

Er is op school veel geregeld voor de begeleiding van leerlingen met een ontwikkelingsachterstand. Die begeleiding is er op gericht om leerlingen in het zogeheten ‘basisarrangement’ te houden. Soms lukt dit niet en dan stellen we voor een leerling een ontwikkelingsperspectiefplan op waarbinnen leerlingen werken aan aangepaste doelen. Ons streven is dan om in ieder geval aansluiting te houden met een uitstroom naar regulier voortgezet onderwijs. Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong werken aan hogere, nog meer uitdagende doelen.

Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk. Alle formele contacten met ouders in een schooljaar zijn vastgelegd. Twee keer in het jaar krijgen de kinderen een portfoliorapport mee waaraan kinderen ook zelf een bijdrage leveren. Ook op informele wijze worden ouders geïnformeerd over het welzijn en de vorderingen van hun kinderen.

Er zijn wel grenzen aan wat wij kunnen bieden. We hebben hieronder een aantal concrete uitspraken gedaan die de grenzen van de zorg markeren.

Schoolorganisatie

De veiligheid op school moet te allen tijde voor ouders, leerkrachten en leerlingen gewaarborgd zijn.

Voor leerlingen met een lichamelijke beperking zal per situatie worden bekeken of de voorzieningen toereikend zijn om passend onderwijs te kunnen bieden.

Er kan per groep of groepscombinatie slechts één leerling worden toegelaten die specifieke of aangepaste begeleiding nodig heeft (licht zorgarrangement vanuit het SWV Fryslân). Ook op het gebied van ernstige gedragsproblematiek als ADHD en Asperger kan per groepscombinatie slechts één leerling worden toegelaten.

Leerlingkenmerken

Leerlingen moeten op school zindelijk zijn.

Leerlingen laten zien dat ze zich aan de schoolregels kunnen houden. Wanneer dat niet het geval is moet er voldoende perspectief zijn dat ze dit op korte termijn kunnen (max. 20 weken).

Leerlingen moeten zelfstandig aan een taak kunnen werken. Wanneer dat niet het geval is moet er voldoende perspectief zijn dat ze dit op korte termijn kunnen leren (max. 20 weken).

Leerlingen moeten leerbaar zijn en op cognitief terrein met een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) minimaal een eindniveau kunnen halen van M6. Daar koppelen we een totaal IQ aan van minimaal 75 tot 80 gemeten met de WISC of een vergelijkbaar intelligentieonderzoek.

Ouders

Ouders hebben vertrouwen in de school en willen samenwerken om de ontwikkeling van de leerling, van hun kind, goed te kunnen begeleiden.

Ouders hebben de wil om in hun aanpak voor het kind aan te sluiten bij de aanpak van school.

Ouders staan, indien de school dit noodzakelijk acht, nader (intern of extern) onderzoek toe en werken hier aan mee.

Opmerkingen bij deze grenzen aan de zorg:

Eens per jaar wordt bekeken of alle leerlingen nog passen binnen de grenzen van de zorg. Op school werken we met een protocol medisch handelen. In dit protocol is geregeld onder welke omstandigheden medische handelingen en toediening van medicijnen nog door het personeel mogen/kunnen worden verricht of toegediend