Ambitieus

Ambitieus

Ambitieus

De Frissel  streeft naar een excellente schoolorganisatie waarbij we de totale ontwikkeling van onze leerlingen op het oog hebben. Hierbij gaat het dus niet alleen om rekenen en taal, maar ook om vakken als kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie, sociaal emotionele vorming en Engels. Een extra accent leggen we daarbij op muzikale vorming en techniek.

Excellent onderwijs houdt geen eenzijdige drang naar prestaties in, maar moet altijd worden gezien in de context van de visie van de school op leerlingen die allen gelijkwaardig zijn maar niet gelijk en die in een veilige maar ook uitdagende omgeving tijd en ruimte krijgen om zich breed te ontwikkelen.